Reeks / Preke


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
Twee Fondamente Mateus 7:24-28 Ds Eddie Botha 2014-02-23
Wolwe in skaapsklere Mateus 7:15-20 Ds Eddie Botha 2014-02-16 20140216_EB_Wolweinskaapsklere_Mat7v15-20.pptx
Soek en Vind Mateus 7:7-11 Ds Eddie Botha 2014-02-09 20140209_EB_SoekenVind_Mat7v7-11.pptx
Regte houding teenoor oordeel Mateus 7:1-6 Ds Eddie Botha 2014-02-02 20140202_EB_Regtehoudingteenooroordeel_Mat7v1-6.pptx
Sorge van die Lewe Mateus 6:25-30 Ds Eddie Botha 2014-01-12 20140112_EB_SorgevandieLewe_Mat6v25-30.pptx
Klein Geloof Mateus 6:30-43 Ds Eddie Botha 2014-01-12 20140112_EB_KleinGeloof_Mat6v30-43.pptx
My Skatte (b) Mateus 6:19-24 Ds Eddie Botha 2013-12-08 20131208_EB_MySkatte(b)_Mat6v19-24.pptx
My Skatte (a) Mateus 6:19-21 Ds Eddie Botha 2013-12-08 20131208_EB_MySkatte_Mat6v19-21.pptx
Verborge Lewe - Vas Mateus 6:16-17 Ds Eddie Botha 2013-12-01 20131201_EB_VerborgeLewe_Vas_Mat6v16-18.pptx
Verborge Lewe - Gebed Mateus 6:5-7 Ds Eddie Botha 2013-11-24 20131124_EB_VerborgeLewe_Gebed_Mat6v5-6.pptx
As julle armes help Mateus 6:1-4 Ds Eddie Botha 2013-11-17
Meer In Liefde Mateus 5:43-48 Ds Eddie Botha 2013-11-10 20131110_EB_MeerInLiefde_Mat5v43-48.pptx
Vergelding Mateus 5:38-42 Ds Eddie Botha 2013-10-20
Die aflĂȘ van 'n eed Mateus 5:33-37 Ds Eddie Botha 2013-10-13
Egskeiding Mateus 5:31-32 Ds Eddie Botha 2013-10-06
Strewe Na Heilige Lewe Mateus 5:27-30 Ds Eddie Botha 2013-09-29 20130929_EB_StreweNaHeiligeLewe_Mat5v27-30.pptx
Versoening Mateus 5:21-26 Ds Eddie Botha 2013-09-14 20130914_EB_Versoening_Mat5v21-26.pptx
Jesus en die Wet Mateus 5:17-20 Ds Eddie Botha 2013-09-08 20130908_EB_JesusendieWet_Mat5v17-20.pptx
Effek van die gelowige in die wereld Mateus 5:13 Ds Eddie Botha 2013-08-25 20130825_EB_Effekvdgelowigeindiewereld_Mat5v13.pptx