Preekopnames

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Reekse Additional file Trefslae
Die vrou en haar man Efesiërs 5:22-24 Ds Eddie Botha 2020-06-14 2020 Preekopnames 20200614_EB_Dievrouenhaarman_Ef5v22-24.pptx 389
Die Gees van Christus Efesiërs 5:21 Ds Eddie Botha 2020-06-07 Pinkster - 2020 20200607_EB_DieGeesvanChristus_Ef5v21.pptx 257
Onderwerping in die Heilig Gees Efesiërs 5:21 Ds Eddie Botha 2020-06-04 Pinkster - 2020 20200604_EB_OnderwerpingindieHeiligGees_Ef5v21.pptx 203
Vervulling met die Heilige Gees Efesiërs 5:19 Ds Eddie Botha 2020-06-03 Pinkster - 2020 20200603_EB_VervullingmetdieHeiligeGees_Ef5v19.pptx 248
Krag van die Heilige Gees Efesiërs 5:18 Ds Eddie Botha 2020-06-02 Pinkster - 2020 20200602_EB_KragvandieHeiligeGees_Ef5v18.pptx 282
Stimulus van die Heilige Gees Efesiërs 5:18 Ds Eddie Botha 2020-06-01 Pinkster - 2020 20200601_EB_StimulusvandieHeiligeGees_Ef5v18.pptx 207
Ons Vertrooster Johannes 14:26 Ds Eddie Botha 2020-05-31 Pinkster - 2020 2020_EB_OnsVertrooster_Joh14v26.pptx 209
Persoon van die Heilige Gees Johannes 14:16-17 Ds Eddie Botha 2020-05-31 Pinkster - 2020 2020_EB_PersoonVanDieHeiligeGees_Joh14v16-17.pptx 391
Ons onveranderlike God Maleagi 3:6 Ds Eddie Botha 2020-05-24 2020 Preekopnames 20200524_EB_OnsonveranderlikeGod_Mal3v6.pptx 330
Ons hantering van die Waarheid 1 Timoteus 6:20-21 Ds Eddie Botha 2020-05-17 1 Timoteus 20200516_EB_OnshanteringvandieWaarheid_1Tim6v20-21.pptx 273
Hoe moet 'n gelowige met sy geld omgaan? 1 Timoteus 6:17-19 Ds Eddie Botha 2020-05-10 1 Timoteus 20200510_EB_Hoemoetngelowigemetsygeldomgaan_1Tim6v17-19.pptx 307
Motivering vir die man van God 1 Timoteus 6:13-16 Ds Eddie Botha 2020-05-03 1 Timoteus 20200503_EB_MotiveringvirmanvanGod_1Ti6v13-16.pptx 352
Karakter van die man van God 1 Timoteus 6:11-14 Ds Eddie Botha 2020-04-26 1 Timoteus 20200425_EB_KaraktervandiemanvanGod_1Tim6v11-14.pptx 403
Gevaar van geldelike liefde 1 Timoteus 6:6-10 Ds Eddie Botha 2020-04-19 1 Timoteus 20200419_EB_Gevaarvangeldelikeliefde_1Tim6v6-10.pptx 318
Opstandings Diens Mateus 28 Ds Eddie Botha 2020-04-12 2020 Preekopnames 403
Lemá Sabagtani Mateus 27:45-50 Ds Eddie Botha 2020-04-10 2020 Preekopnames 383
Ontleding van 'n valse leraar 1 Timoteus 6:3-5 Ds Eddie Botha 2020-04-05 1 Timoteus 20200404_EB_Ontledingvannvalseleraar_1Tim6v3-5.pptx 384
Hoe lyk 'n christen werker 1 Timoteus 6:1-2 Ds Eddie Botha 2020-03-29 1 Timoteus 20200327_EB_Hoelyknchristenwerker_1Tim6v1-2.pptx 391
Die gelowige en siekte 1 Timoteus 5:23 Ds Eddie Botha 2020-03-22 1 Timoteus 20200322_EB_Diegelowigeensiekte_1Tim5v23.pptx 372
Herstel van Bybelse Leierskap 1 Timoteus 5:17-25 Ds Eddie Botha 2020-03-15 1 Timoteus 20200315_EB_HerstelvanBybelseLeierskap_1Tim5v17-25.pptx 207

Subkategorieëe