Preekopnames


Warning! HTML5 Player doesn't support Playlists

Titel Skrifgedeelte Speaker Datum Additional file
'n Waarskuwing teen lou-warm wees Openbaring 3:14-21 Ds Eddie Botha 2021-05-23 20210523_EB_nWaarskuwingteenlouwarmwees_Openb3v14-21.pptx
Ons groot fout en hoe om dit reg te maak Openbaring 3:17-18 Ds Eddie Botha 2021-05-20 20210520_EB_Onsgrootfoutenhoeomditregtemaak_Openb3v17-18.pptx
'n Lofprysing vir standvastigheid Openbaring 3:7-13 Ds Eddie Botha 2021-05-19 20210519_EB_nLofprysingvirstandvastigheid_Openb3v7-13.pptx
Ernstige waarskuwing aan die kerk Openbaring 3:4 Ds Eddie Botha 2021-05-18 20210518_EB_Ernstigewaarskuwingaandiekerk_Openb3v4.pptx
Hou vas in die geloof Openbaring 2:12-17 Ds Eddie Botha 2021-05-17 20210517_EB_Houvasindiegeloof_Openb2v12-17.pptx
'n Liefdes aanklag Openbaring 2:4-5 Ds Eddie Botha 2021-05-16 20210516_EB_nLiefdesaanklag_Openb2v4-5.pptx
Arbeid sonder om moeg te word Openbaring 2:1-4 Ds Eddie Botha 2021-05-16 20210516_EB_Arbeidsonderommoegteword_Openb2v1-4.pptx